Vardarbības pret bērniem aizliegums Latvijā

1. Līdz cik gadiem Latvijā cilvēks ir uzskatāms par bērnu?

Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

2. Kur liek bērnu, kad viņu izņem no ģimenes vardarbības dēļ?

Sākotnēji bērnu ievieto krīzes centrā, kur tiek sniegta psiholoģiskā palīdzība. Ja vardarbība ģimenē ir apstiprinājusies, pēc krīzes centra, bērnam nodrošina ārpusģimenes aprūpi, kas ir audžuģimene, aizbildnis vai bērnu aprūpes iestāde (bērnu nams).

3. Vai var bērnu dabūt atpakaļ no bērnu nama vai audžuģimenes?

Jā, bērnu var dabūt atpakaļ. Vecākiem ir pienākums sadarboties ar sociālo dienestu un bāriņtiesu. Sociālais dienests izstrādā plānu ar uzdevumiem, kas vecākiem jāpilda (jāapmeklē psihologs, jārisina atkarības problēmas, jāuzlabo sadzīves apstākļu utt.), kad plāns izpildīts, bāriņtiesa pēc vecāku lūguma lemj par iespēju bērnam atgriezties ģimenē. Būtiskākais ir sadarboties ar atbildīgajām iestādēm.

4. Kāpēc nesoda tikai to vecāku, kurš izdara vardarbību pret bērnu? Pie otra vecāka taču bērns varētu palikt?

Ja vardarbību pret bērnu būs pastrādājis tikai viens no vecākiem, tad pastāv iespēja, ka bērns varēs palikt pie otra vecāka. Jāņem vērā tas, kam bāriņtiesa pievērsīs uzmanību, piemēram, vai vecāks (tas, kurš nav tieši pastrādājis vardarbību) ir zinājis un pieļāvis otra vecāka vardarbību pret bērnu. Ja vecāks būs pieļāvis otra vecāka vardarbību pret bērnu un nebūs veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu bērnu, tad aizgādības tiesības var tikt pārtrauktas abiem vecākiem.

5. Ja bērns negrib šķirties no vecākiem, ko tad dara?

Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir stingri noteikts, kādos gadījumos ir pieļaujama bērna šķiršana no ģimenes. Liela uzmanība tiek veltīta bērna viedoklim, tomēr, ja bērna dzīvība vai veselība ir apdraudēta paliekot ģimenē, tad noteicošās būs bērna intereses un tiesības uz dzīvību un attīstību, nevis vēlme palikt ģimenē.

Bērnu var šķirt no ģimenes, ja:

1) bērna dzīvība, veselība vai attīstība ir nopietni apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ;

2) bērns nopietni apdraud savu veselību vai attīstību, lietojot alkoholu, narkotiskās vai toksiskās vielas;

3) bērns ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu.

6. Cik bieži Latvijā vecākiem atņem bērnus?

Saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā publicēto informāciju 2015. gadā 1465 bērniem tika pārtrauktas aizgādības tiesības.

Plašāka informācija: http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/statistika/?doc=4417&page=

7. Kas izvērtē apstākļus, kāpēc vardarbība notikusi?

Vardarbības apstākļus izvērtē bāriņtiesa, krīzes centra speciālisti, sociālais dienests, Valsts policija.

8. Vai ir atšķirība vecāku sodīšanā, ja vardarbība pret bēru ir izdarīta, piem., alkohola iespaidā?

Latvijā ar likumu ir aizliegta jebkāda veida vardarbība (fiziska, emocionāla, seksuāla u.c.) pret bērnu. No pieļautās vardarbības sekām būs atkarīgs, pie kādas atbildības vecāki tiks saukti – kriminālatbildības vai administratīvās atbildības. Alkohols būs kā atbildību pastiprinošs apstāklis.

9. Vai Latvijā tiešām soda cilvēkus, kas dara pāri bērniem?

Jā, Latvijā soda cilvēkus, kas dara pāri bērniem. Sods var būt gan naudas sods, gan reāla brīvības atņemšana, kā arī piespiedu darbs.

10. Vai bērnu var atņemt uzreiz vai vispirms brīdina par to?

Tas atkarīgs no situācijas. Ja palikšana ģimenē bērnam apdraudēs veselību un dzīvību, tad bērnu šķirs no ģimenes bez brīdinājuma nekavējoties.

11. Vai bērnu var vecākiem atņemt tikai uz kādu laiku, piem., gadu?

Jā, bērnu var izņemt no ģimenes uz laiku, līdz brīdim, kad vecāki novērsīs apstākļus, kas bija par pamatu bērna šķiršanai no ģimenes. Tas nozīmē, ja bērns tiks izņemts no ģimenes, piemēram, vecāku alkohola atkarības dēļ, bērns varēs atgriezties ģimenē tad, kad vecāki būs atrisinājuši savas problēmas un apmeklējuši speciālistus, lai atbrīvotos no alkohola atkarības.

12. Kādas ir pieaugušo tiesības Latvijā?

Šis ir ļoti plašs jautājums, uz kuru nav iespējams sniegt viennozīmīgu atbildi. Katru tiesību jomu regulē konkrēti normatīvie akti, kuros ir iespējams gūt informāciju par personu tiesībām. Piemēram, vecāku tiesības regulē Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Izglītības likums u.c.