Sociālās drošības tilts, mentors

1. No kura brīža palīdzības sniegšanā iesaistās sociālā dienesta darbinieki?

Sociālā palīdzība pašvaldībās tiek nodrošināta no brīža, kad esat saņēmis bēgļa vai alternatīvo statusu un esat deklarējis savu dzīvesvietu konkrētā pašvaldībā.

2. Kāda ir sociālā palīdzība?

Palīdzības apjomu un veidus, ko sniedz bēgļiem, izvērtē katras pašvaldības sociālais dienests, un palīdzības apjoms ir atkarīgs no katras pašvaldības iespējām.

3. Cik procentu Latvijā no algas “aiziet” nodokļos?

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) - 23,59 %.

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) -10,5 %.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme (IIN) – 23 %.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (ja līguma forma ir darba līgums) - 0,36 euro mēnesī (maksā darba devējs).

Tātad darba ņēmējs nodokļos samaksā apmēram 33,5 %.

4. Vai pēc statusa iegūšanas var turpināt mācīties latviešu valodu?

Pēc statusa iegūšanas latviešu valodu var turpināt apgūt Nodarbinātības valsts aģentūras kursos, kuros varat piedalīties, ja esat reģistrēts kā bezdarbnieks.

5. Kādu pabalstu var saņemt pēc bērna piedzimšanas, ja ir iegūts statuss?

Bērna piedzimšanas pabalstu saņem persona, kurai tiek piešķirts bēgļa statuss.

6. Ja ir pilngadīgs bērns ar statusu, kurš vēlas dzīvot atsevišķi, vai viņš arī saņems pabalstu?

Ja pilngadīga persona ir saņēmusi statusu kā ģimenes loceklis, tad pabalstu, kas sedz uzturēšanās izmaksas Latvijas Republikā, viena persona no ģimenes saņem 139,00 euro apmērā un katrs nākamais ģimene loceklis – 97,00 euro apmērā, neatkarīgi no dzīves vietas.

7. Vai pabalstu atņem, ja persona ar statusu sāk strādāt?

Ja persona, kura ir ieguvusi statusu, sāk strādāt un saņem lielāku atalgojumu par minimālo algu, pabalsts netiek maksāts.

8. Ja cilvēks ir bēglis, kurš sasniedzis pensijas vecumu, cik viņam būs pensija zemē, kurā viņš ir lūdzis patvērumu, bet nekad nav strādājis?

Tiesības uz vecuma pensiju ir Latvijā dzīvojošām personām, kuras bijušas pakļautas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai un sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu. Vecuma pensijas minimālais apmērs: ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem, ir vienāds ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,1 (70,43 euro). Lai būtu tiesības uz vecuma pensiju, apdrošināšanas (darba) stāžam jābūt ne mazākam par 15 gadiem (no 2025. gada būs obligāts 20 gadu stāžs).

Ja persona uzsāk likumīgi strādāt kādā no ES/EEZ dalībvalstīm, tai ir tiesības iesaistīties šīs valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā.

9. Vai pensionārs, kurš ieguvis statusu, drīkst braukt dzīvot uz citu valsti?

Pensionāram, kā jebkurai personai, kura saņēmusi statusu, ir tiesības dodies dzīvot uz citu valsti.

10. No cik gadiem Latvijā var doties pensijā?

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri pensionēšanās vecumu – 62 gadus - paaugstina par trim mēnešiem, līdz 2025. gadā būs sasniegts 65 gadu vecums. 2017. gadā – ja sasniegti 63 gadi.

11. Vai pensijas vecumu sasniedzis cilvēks var strādāt?

Pensijas vecumu sasniedzis cilvēks var turpināt strādāt.

12. Kas ir tas, par ko parakstos Patvēruma meklētāju centrā? Kāpēc tik daudz jāparakstās?

1) Patvēruma meklētājs, ierodoties Patvēruma meklētāju centrā (turpmāk - PMC), parakstās:

  • par reģistrēšanos;
  • par iepazīšanos ar PMC telpu izvietojumu un to lietošanas noteikumiem;
  • par piekļuves kontroles kartes saņemšanu;
  • par iepazīšanos ar drošības noteikumiem;
  • par iepazīšanos ar PMC iekšējās kārtības noteikumiem;
  • par individuālajā lietošanā nodoto inventāru.

Tāpat patvēruma meklētājam ir jāparakstās, iesniedzot iesniegumus, piemēram, par uztura un dienasnaudas piešķiršanu, par izglītības nodrošināšanu nepilngadīgajām personām, kā arī kārtojot citas formalitātes.

Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotā projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” ietvaros patvēruma meklētājam jāparakstās par visa veida viņam sniegto palīdzību, piemēram, saņemtajām pārtikas, higiēnas pakām, e-taloniem, skuvekļiem un citu materiālo palīdzību, kas tiek izsniegta pēc patvēruma meklētāja lūguma. Patvēruma meklētājam ir jāparakstās arī par saņemtajiem medikamentiem un medicīnas pakalpojumiem, psihologa vizītēm u.c. pakalpojumiem. Jāuzsver, ka vienam no vecākiem ir jāparakstās par sniegto palīdzību arī bērnam/iem līdz 18 gadu vecumam (piemēram, par saņemtajiem pamperiem, mitrajām salvetēm, piena maisījumiem, skolas piederumiem u.tml.)

Uzturoties PMC, pēc patvēruma meklētāja lūguma iespēju robežās pret parakstu tiek izsniegtas arī citas preces sadzīves apstākļu uzlabošanai.

2) Saskaņā ar Imigrācijas likuma 9. panta piektās daļas 23. punktu, patvēruma meklētājam var piešķirt tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem, ja patvēruma meklētājs sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu nav saņēmis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un tas nav noticis patvēruma meklētāja vainas dēļ. Tiesības uz nodarbinātību saglabājas līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

3) Parakstīšanās ir mehānisms, kas apstiprina, ka persona ir saņēmusi un sapratusi sniegto informāciju/preci/pakalpojumu, lai novērstu ļaunprātīgu sistēmas izmantošanu. Neparakstoties par dienasnaudas izmaksu, to nav iespējams saņemt vispār, savukārt tās apjomu nosaka Ministru kabineta noteikumi (3 EUR/dienā).

Informācija saskaņota ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

13. Kādi speciālisti un kurā laikā ir pieejami Patvēruma meklētāju centrā?

Patvēruma meklētāju centra administrācija ir pieejama darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30.

Ārsts ir pieejams pirmdienās un otrdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:00 un ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00.

Eksperts pieejams visu diennakti. Viņš izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja nepieciešams, un piesaista tulku, arī darba laikā, kad medmāsa nav uz vietas.

Medmāsa ir pieejama darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30. Viņa pavada patvēruma meklētājus arī uz medicīnas iestādēm.

Patvēruma meklētāju centrā patvēruma meklētājiem pieejamās vietās ir izvietoti ziņojuma dēļi ar aktuālo informāciju.

Informācija saskaņota ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.