Laipni lūgti biedrības Patvērums „Drošā māja”” interneta vietnē par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kam piešķirts alternatīvais statuss (skaidrojumi šīs sadaļas apakšā) integrāciju Latvijā!

Šeit Jūs varat iegūt atbildes uz jautājumiem, kas palīdzēs Jums iepazīt Latvijas sabiedrību, kā arī uzzināt noderīgu un praktisku informāciju par dzīvi Latvijā.

Patvēruma meklētājs

 

Bēglis

 

Alternatīvais statuss

Persona, kura Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā lūdz piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Patvēruma meklētāja statuss personai ir tik ilgi, kamēr Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņem lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

 

Persona, kurai Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar 1951.gada Ženēvas konvenciju ir piešķirts bēgļa statuss. Bēgļa statusu piešķir personām, kuras pamatoti baidās no vajāšanas sakarā ar viņa rasi, reliģiju, tautību, piederību pie noteiktas sociālās grupas vai viņa politiskajiem uzskatiem.

 

Persona, kuras nevar atzīt par bēgļiem atbilstoši 1951.gada Ženēvas konvencijai, bet saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, ES likumdošanu, tām nepieciešama aizsardzība, ja pilsonības valstī peronai draud nāves vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās vai sodīšana; arī, ja personai ir smagi un individuāli draudi dzīvībai un veselībai plašas vardarbības vai bruņotu konfliktu dēļ.