پرسش ها و پاسخ ها

 • پناه جو، مهاجر و شخص با مقام متبادل
  • پناه جو کیست؟
  • شخص دارای مقام متبادل کیست؟
  • کدام اسناد برای یک مهاجر یا کسیکه به او وضعیت متبادل داده شده است صادر میگردد؟
 • پذیرش پناه جویان در لتویا
  • درساحه مهاجرت به چی تعداد از پناه جویان در داخل چوکات پروگرام اروپا سرپنا داده خواهد شد؟
  • کدام اشخاص پروگرام ادغام پناه جویان را در لیتویا سهم داده میشود؟
 • از زمان ورود تا زمانی که وضعیت داده می شود
  • زمانی که درخواست پناه جویان برای وضعیت مهاجرت یا متقابل درحالت رسیده گی باشد، آنها در کجا اقامت می نماید؟
  • چقدر وقت نیاز است تا برای اعطا یا رد وضعیت مهاجرت یا وضعیت متقابل تصمیم گرفته شود؟
  • کدام نوع تصامیم توسط دفتر امور سکونت و مهاجرت گرفته میشود؟
  • چگونه میتوانیم تا پناهجوی اقتصادی را از پناه جویان مشخص نمایم؟
  • اگر به پناه جو وضعیت مهاجرت یا وضعیت متقابل داده نشود چی چیز واقع میگردد؟
  • به چه تعداد مردم در مرکز محل اقامت برای پناه جویان ساکن شده میتواند؟
  • تا چه مدت به مردم اجازه داده میشود تا در مرکز اقامت برای پناه جویان باقی بماند؟
  • بعد از ترک کردن مرکز اقامت شخص مذکور در کجا مسکن گزین خواهد شد؟
  • ایا پناه جویان کدام نوع مفاد را بدست میاورد؟
  • ایا پناه جویان تا وقتیکه وضعیت مهاجرت یا وضعیت متقابل به آنها داده میشود اجازه کار کردن را دارا میباشد؟
  • آیا ضروری است که پناهجویان در مرکز بودوباش برای پناهجویان است، زندگی کنند؟
 • ادغام و کمک
  • آیا حقوق کسی که وضعیت مهاجرتی دریافت کرده با شهروندان لتویای برابر است؟
  • درموارد استخدام به کسانیکه مقام داده شده است کدام کمک فراهم خواهد شد؟
  • چگونه مهاجرین و اشخاص که به آنها مقام دیگر داده شده است در مورد زنده گی در لتویا یاد خواهد گرفت؟
  • ایا تمامی مهاجرین یا کسانیکه به آنها مقام متقابل داده شده است هر نوع حقوق را بدست خواهد آورد؟
  • ایا به کسانیکه مقام متقابل داشده باشد به حیث تبعه این کشور پذیرفته شده میتواند؟
  • در کجا اطفال پناه جویان ، مهاجرین و اشخاصیکه به آنها مقام متقابل داده شده است درس خواهد خواند؟
  • چگونه ادغام اشخاصیکه به آنها مقام داده شده است به آنها کمک خواهد کرد تا آنها بتواند در لتویا زندگی مستقل را آغاز نماید؟
  • مسولیت های مهاجرین و یا اشخاصیکه به آنها مقام متقابل داده شده است چی خواهد بود؟
  • ایا به اشخاصیکه مقام مهاجرت یا مقام متقابل داده شده است با کشوری که به آنها این مقام را داده است ارتباط دارد؟
  • پس از اینکه وضعیت پناهجو یا شخص که زیر نگهداری کمکی به کسی داده شد، آیا آموزش زبان لتوی مهیا میشود؟
  • آیا کدام مزایایی مالیاتی برای کارفرمایان که یک پناهجو یا شخص زیر نگهداری را استخدام میکنند، وجود دارد؟
  • آیا یک پناهجو یا شخص زیر نگهداری کمکی نیاز به مجوز ویژۀ کار برای کارکردن دارد؟
  • آیا پناهجو یا شخص زیر نگهداری کمکی مستحق دریافت کمک صحی مجانی است؟
  • مدت زمان که در هنگام آن یک پناهجو بتواند از خدمات کارمند اجتماعی یا مربی اجتماعی استفاده کند، کدام است؟
  • آیا پناهجو یا شخص زیر نگهداری کمکی اجازۀ سفر کردن دارد؟
  • تعداد مکتب های که به اطفال پناهجویان و اشخاص زیر نگهداری کمکی آموزش مهیا میکنند، چند است؟