به ویباست انجمن "سرپناه" خانه امن" در باره ادغام پناه جویان ، مهاجرین و اشخاص که به آنها وضعیت متبادل  ( توضیحات بیشتر در آخر این بخش دریافت شده میتواند) در لتویا داده شده است خوش آمدید!

دراینجا شما میتوانید تا پاسخ های مهم را دررابطه به پذیرش پناهجویان بدست آورید، دریابید که کدام سازمان ها به این گروه های مورد هدف کمک را فراهم مینماید ، همچنان معلومات را در مورد پروژه های مختلف که تاکنون در این زمینه تطبیق گردیده است بدست آورید. برای سهم گرفتن در فراهم نمودن کمک ، فورم درخواست را در این بخش خانه پری نماید" داوطلب برای کمک کردن"

پناهنده

 

مهاجر

 

وضعیت دیگر

شخص ، کسی که تقاضای دادن پناهنده گی یا وضعیت دیگر مطابق به طرزالعمل مینماید که در قانون پناهنده گی واضح گردیده است. شخص دارای وضعیت پناهنده گی تا وقتی می باشد که دفتر مهاجرت و شهروندی برای دادن و یا رد پناهنده گی یا وضعیت دیگر برای او تصمیم میگیرد.


 

شخص ، کسی که به او مقام مهاجر مطابق به طرزالعمل قانون پناهنده گی و مطابق به کنوانسیون مهاجرت ۱۹۵۱ داده شده باشد. مقام مهاجرت به اشخاص  داده میشود که آنها ترس خود را از پیگرد قانونی به اساس نژاد، دین ، تابعیت و ارتباط آنها به گروه خاص یک جامعه ، یا نظریات سیاسی توجیه نموده باشد.


 

شخص ، کسی که مطابق به میثاق ۱۹۵۱ مهاجرت به حیث پناهنده قبول نگردد، اما، مطابق به معاهدات بین المللی و قانون اروپا، ضرورت به محافظت داشته باشد، اگر این شخص در خطر مرگ یا تنبیه بدنی ، شکنجه، رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز یا مجازات در کشور تابعیت آنها باشد; همچنان، اگر درآنجا تهدید فردی به زندگی  و سلامتی آنها بعلت خشنونت خالی از تبعیض و برخورد های مسلحانه موجود باشد.