اقامت لتویا

۱. ایا یک پناه جو اجازه کار کردن را دارد؟

حق کار کردن بدون محدودیت به خارجی داده میشود که دارای سند هویت پناه جو باشد و تصمیم دفتر امور شهروندی و مهاجرت را در مورد دادن مهاجرت، وضعیت متبادل و یا هم رد کردن آن در ۶ ماه بعد از تسلیم نمودن درخواست پناهندگی در رابطه به دادن مقام مهاجرت یا مقام متبادل بدست نیاورد، و این کار بخاطر اشتباه آن مرد/زن واقع نشده باشد. حق کار کردن تا روز مدار اعتبار میباشد تا قتیکه تصمیم نهایی در رابطه به  دادن  وضعیت مهاجرت ، وضعیت متبادل یا رد آن نافذ گردد و در رابطه اعتراض موجود نباشد.          

۲. اگر من به لتویا در پروگرام پذیرش پناه جو آمده باشم، امکان دارد در رابطه به دادن وضعیت تصمیم منفی گرفته شود؟

تصمیم در رابطه به دادن وضعیت مهاجرت یا وضعیت متبادل به اساس فعالیت ها طرزالعمل و ارزیابی اسناد گرفته میشود، بدین گونه به هیچ یک از پناه جویان تصمیم مثبت مطابق به طرزالعمل های اداری داده نمیشود.

۳. در صورتیکه در این وضعیت قرار میگیرد، چی وقت به خانواده اجازه باز یکجا شدن داده میشود؟

به یک مهاجر یا به یک شخص، که به او وضعیت متبادل داده شده باشد، حق داده میشود تا با اعضای فامیل که در بیرون باشد دوباره یکجا گردد. شخص، که به او مقام متبادل داده شده باشد، و اگر او حداقل برای دو سال در جمهوری لتویا بعد از بدست آوردن وضعیت سکونت نموده باشد دارای چنین حق میباشد، اما شخص دارنده وضعیت مهاجرت حق دارد تا با اعضای فامیل خود فورا بعد از اینکه به آن وضعیت داده شد دوباره یکجا گردد.                  

۴. ایا دلایل است که به اساس آن اجازه سکونت تمدید نگردد؟

وضعیت مهاجرت از شخص فسخ میگردد که حداقل دارای یکی از این وضعیت را داشته باشد:

۱) شخص مرتکب جرم در برابر آرامش ، جرم جنگی یا جرم در برابر بشریت گردیده باشد که در مدارک بین المللی تعریف گردیده است;

۲) پیش از آمدن به جمهوری لتویا مرتکب جرم گردیده باشد، که این از نوع سیاسی نبوده و به اساس قانون جمهوری لتویا بطور خاص یک جرم جدی پنداشته شود;

۳) شخص فعالیت های را انجام داده باشد، که در مقابل به اهداف و اساسات سازمان ملل متحد دانسته شود;

۴) دلیل موجود باشد که به اساس آن فکر گردد شخص مذکور تحدید را متوجه امنیت ملی میسازد;

۵) شخصیکه، توسط قضای جمهوری لتویا متهم به انجام دادن یک جرم جدی خاص گردیده باشد، و تحدید را متوجه جامعه لتویا سازد;

۶) شخصیکه، معلومات غلط را فراهم نموده باشد یا اینکه معلومات را که در دادن وضعیت رول مهم داشت اماده ننموده باشد، از جمله اسناد جعلی را استعمال نموده باشد.

شخص وضعیت متبادل را از دست میدهد، اگر شرایط که به اساس آن به این مرد/زن این وضعیت داده شده بود، دیگر موجود نباشد یا اینکه زیاد تغیر نموده باشد و دیگر شخص مذکور به محافظت جمهوری لتویا نیاز نداشته باشد. اگر حداقل یکی از شرایط ذیل موجود باشد، شخص وضعیت دیگر را از دست میدهد:

۱) شخص مرتکب جرم و جنایات در برابر آرامش ، جنایات جنگی یا جنایات در برابر بشریت گردیده باشد که در مدارک بین المللی تعریف گردیده است;

۲) شخص مذکور جرم را مرتکب گردیده باشد، که به اساس قانون جمهوری لتویا به حیث یک جرم جدی خاص شناخته شود;

۳) شخص فعالیت های را انجام داده باشد، که در مقابل به اهداف و اساسات سازمان ملل متحد دانسته شود;

۴) دلیل موجود باشد که به اساس آن فکر گردد شخص مذکور تحدید را متوجه امنیت ملی میسازد;

۵) قبل از آمدن به جمهوری لتویا شخص مذکور جرم را انجام داده باشد، که برخاطر آن آزادی او سلب میشود، اگر این جرم را در جمهوری لتویا انجام میداد، و همچنان شخصیکه در لتویا مرتکب جرم شده باشد و بخواهد از مجازات آن فرار نماید;

۶) شخصیکه ، معلومات غلط را فراهم نموده باشد یا اینکه معلومات را که در دادن وضعیت رول مهم داشت اماده ننموده باشد، از جمله اسناد جعلی را استعمال نموده باشد.                                                 

۵. کدام اعضای خانواده اجازه دارد تا به فامیل شان در لتویا یکجا گردد؟

عضو فامیل – همسر یک پناه جو، مهاجر یا شخص که به آن وضعیت متبادل یا محافظت موقتی داده شده است، و همچنان طفل خرد سال یک پناه جو، مهاجر یا شخص که به او وضعیت دیگر یا محافظت موقتی داده شده است و همسر چنین شخص، کسیکه عروسی نکرده باشد و وابسته به هر دو یا یکی از همسران باشد یا کسیکه به فرزندی گرفته میشود، و همچنان پدر، مادر یا نوجوان دیگر که مطابق با قوانین و مقررات جمهوری لتویا مسول استفاده از محافظت بین المللی باشد، اگر ذینفع از محافظت بین المللی ذکر شده در بالا یک خردسال و مجرد باشد، به شرط که این نوع خانواده در کشور اصلی شان از قبل موجود باشد.

۶. تا چه وقت میتواند ثبت دوباره جواز سکونت تاخیر گردد؟

نباید ثبت دوباره مجوز سکونت تاخیر گردد. مدارک ثبت دوباره مجوز سکونت باید در حداقل ۳۰ روز قبل از ختم مدت مجوز سکونت تسلیم گردد.

۷. ایا جواز سکونت تنها در لتویا باطل میگردد یا درتمام اتحادیه اروپا؟

اگر یک مجوز صادر شده سکونت در لتویا باطل گردد، این مجوز در باقیمانده اروپا نیز بی اعتبار میباشد.                                                                                                         

۸. اگر یک وضعیت در لتویا باطل شود، ایا این مرد/زن حق دارد تا  درخواست خود را دوباره تسلیم نماید؟

این شخص حق دارد تا درخواست را در مورد دادن وضعیت دوباره مهاجرت تسلیم نماید.                                                   

۹. بعد از دادن وضعیت ،چی وقت یک شخص مدد معاش خود را بدست میاورد؟

مزایایی مالی یک باری داده میشود و به مهاجر یا شخصی که زیر نگهداری کمکی توسط دفتر شهروندی و امور پناهجویی (که پس ازین بنام – دفتر یاد میشود) داده میشود. یک کارمند از دفتر در مورد دادن مزایایی مالی یک بار، به یک شخص ظرف یک هفته پس از دریافت درخواست از مهاجر یا شخص زیر نگهداری کمکی، تصمیم میگیرد.

یک مهاجر یا پناهجوی زیر نگهداری کمکی که به سن کاری باشد مستحق پول کمکی میشود، اگر بیکار باشد (یا اگر کارمند یا شخص باشد که شغل آزاد داشته باشد) در روزی که او تقاضای پول کمکی میکند، با آژانس کاریابی دولتی ثبت میشود (که پس ازینکه بنام –SEA یاد میشود) یا وضعیت شخص بیکار یا متقاضی کار برایش داده شده باشد و وظایف شخص بیکار یا متقاضی کار، بشمول اشتراک در برنامه های زبان ملی، به وی داده شده باشد.

برای بدست آوردن پول کمکی درخواست دهده باید یک درخواست را با استفاده از "درخواست برای دادن پول کمکی به مهاجر یا شخص زیر نگهداری کمکی" به آژانس بیمۀ اجتماعی دولتی تسلیم کند.

مدتی که در آن کمک پول پرداخته میشود

یک مهاجر برای مدت 10 ماه در ظرف 12 ماه از روز که وضعیت مهاجر را کسب کرده باشد، مستحق پول کمکی میشود.

شخصی که زیر محافظت کمکی است برای مدت 7 ماه در ظرف 12 ماه از روز که وی وضعیت شخص زیر محافظت کمکی را کسب کرده باشد، مستحق میشود.

مقدار پول کمکی

برای افراد بالغ – 139،000 یورو در هر ماه؛

اگر دو شخص همسر یکدیگر باشند، یکی از آنها 139،000 یورو و دیگر 97،00 یورو دریافت خواهد کرد؛

برای یک طفل، 97،00 یورو در هر ماه.

دریافت نمودن پول کمکی

تا 10 یک ماه، یکبار در ماه، (SSIA) پول داده شده را به حساب شخصی با نهاد کریدیت جمهوری لتوی یا یک حساب که با سیستم تصفیۀ پوستی که در درخواست نشاندهی شده است، ارسال خواهد کرد.

پول کمکی برای اولین بار در ماه پس از روزی که پول کمکی در تازه ترین بار داده شده باشد، پرداخته خواهد شد و برای ماه های بعدی ماه یکبار پرداخته خواهد شد.

پول کمکی برای فرد خورد سال به نمایندۀ حقوقی وی انتقال داده خواهد شد.

معلومات مفید

هر مقدار که به حساب یک شخص بطور غیرضروری یا بیشتر از حد مقدار معین انتقال داده شود، فرد دریافت کننده باید به بودجۀ دولت براساس داوطلبانه بازپرداخت نماید.

۱۰. اگر معاش از حداقل معاش دولتی کمتر باشد، خرچ از بین میرود؟

مهاجر یا شخص زیر محافظت کمکی مزایای مالی یک بار را از دست نمی دهد.

اگر مهاجر یا شخص زیر مهافظت کمکی کار داشته باشد، پول کمکی برای سه ماه بیشتر از روز دریافت وضعیت کارمندی یا شغل آزاد، پرداخته نمی شود.                                                                                                         

۱۱. اگر شخص وظیفه خود را از دست بدهد، خرچ او دوباره پرداخت میگردد؟

مزایای مالی یک بار به مهاجر یا شخص زیر محافظت کمکی توسط دفتر شهروندی و امور پناهجویی (پس ازین بنام – دفتر یاد میشود)، اگر شخص درخواست را شخصاً ظرف یک ماه از روز تصمیم دادن وضعیت مهاجر یا شخص زیر محافظت کمکی صورت گرفته شده باشد، تسلیم کرده باشد، و شخص ذرایع کافی اعاشه را نداشته باشد که مربوط به پیدا کردن یا از دست دادن وظیفه نباشد، پرداخته یا داده میشود.

یک مهاجر حق دریافت نمودن پول کمکی را برای 10 ماه در مدت 12 ماه از روزیکه شخص وضعیت مهاجر را دریافت کرده باشد، و اگر ذرایع کافی اعاشه را نداشته باشد، دریافت میکند. شخصی که زیر محافظت کمکی باشد مستحق دریافت نمودن پول کمکی برای مدت 7 ماه در دوران مدت 12 ماه از روز کسب وضعیت شخص زیر محافظت کمکی، می باشد اگر وی ذرایع کافی اعاشه را نداشته باشد.

اگر مهاجر یا شخص زیر محافظت کمکی کار یافته باشد، پول کمکی برای بیشتر از سه ماه از روز کسب وضعیت کارمندی یا شخص آزاد دریافت کرده نمی تواند.                                                                                         

۱۲. اگر به یک شخص وضعیت متبادل داده شده باشد ، ایا تمامی امتیازات (اتهام در منابع بشری لتویا، تغیر در مسلک ، وغیره) را باید قبل از تمدید جواز دایمی سکونت، بطور مثال، در یک سال استعمال نماید؟

امتیازات که در نتیجه دادن وضعیت بدست آمده باشد بیدون مراعات نمودن شرایط باقی میماند.

آیا قضیۀ اعضای وضعیت شوهر و خانم بطور مشترک سنجیده میشود یا بطور جداگانه؟

یک فامیل بطور مشترک سنجیده میشود.

آیا امکان دارد که در کشور عضوی اتحادیۀ اروپا در حاکیه وضعیت در لتوی داده شده باشد، کسی کار کند؟

بله، اما در مطابقت به قوانین و مقرارت کاریابی کشور عضو مربوط امکان دارد.

آیا مقدار پول های کمکی در نتیجۀ اصلاحات قانونی در طرزالعمل پول کمکی افزایش یافته است؟

نخیر، مقدار کلی پول که به مهاجر یا یک شخصی زیر محافظت کمکی توسط دفتر شهروندی و امور پناهجویی منحیث یک مزایایی مالی یکبار و توسط آژانس بیمۀ اجتماعی دولتی داده میشود، تغییر نکرده است.

وقتی که من وضعیت خود را می گیرم، آیا فامیل من – خواهر، برادر، پدر – از کشور اصلی من برای ملاقات با من میتوانند بیایند؟

پس از اینکه وضعیت را بدست آوردید، شما حق دارید دعوت نامه ای را در اداره امور شهروندی و مهاجرت تهیه کنید که میتواند خویشاوندان شما را برای دریافت ویزه برای ورود به جمهوری لتونی کمک کند.

آیا شرایط برای الحاق خانواده برای یک شخصی که تحت حفاظت فرعی است، در سراسر اتحادیه اروپا یکسان است؟

اتحادیه اروپا هیچ شرایط یکسان برای الحاق خانواده برای شخصی ندارد که تحت حفاظت فرعی است.  هر یک از اعضا میتواند روند جداگانه برای الحاق خانواده داشته باشد.

چکار باید بکنم اگر فیصله اداره امور مهاجرت و شهروندی در مورد عریضه من منفی باشد، و وضعیت در کشور اصلی من تغییر نکرده که من بتوانم به آنجا پس بروم؟

شما فرصت آنرا دارید که به یک کشور دیگر بروید بجای اینکه به کشور اصلی تان پس بروید.

اگر من برای فیصله امور مهاجرت و شهروندی در دادگاه اداری درخواست تجدید نظر می کنم، آیا باید همرای عریضه خود شواهد اضافی بدهم یا میتوانم آنرا بعداً بدهم؟

شواهد اضافی باید همراه با عریضه یکجا جمع آوری شود.

اگر من شهروندی لتونی را دریافت کرده به کشور اصلی خود بروم، آیا میتوانم احساس امنیت در آنجا کنم؟

محافظت شما تعلق به وضع امنیتی کشور اصلی تان و دلیل ترک کشور و تقاضای پناهندگی در جمهوری لتونی دارد.

آیا اسنادی که من به گارد ها در سرحد لتونی داده بودم، دوباره به من داده میشود؟

پس از ارزیابی دقیق مقررات قانون پناهندگی و قانون اسناد شناسایی شخصی، می توان نتیجه گرفت که رویکرد به پناهندگان و افراد تحت حمایت فرعی متفاوت است.

هنگامی که دوسیه پناهندگی به پایان می رسد، شناسایی شخصی و اسناد مسافرتی اشخاصی که وضعیت پناهنده یا شخص تحت حفاظت فرعی را که به گارد مرزی گمرک داده شده است، به اداره امور شهروندی و مهاجرت ارسال می کنند.

به عنوان پناهندگانی که اسناد سفر صادر شده در لتونی را دریافت می کنند، مجبور هستند اسناد شخصی شان که در یک کشور خارجی صادر شده را برای نگهداری به اداره ارائه کنند، این شناسه شخصی و اسناد مسافرتی را در دفتر امور شهروندی و مهاجرت حفظ می کنند.  اگر یک شخص بخواهد که این اسناد را بگیرد، باید یک عریضه بدهد که چرا به آنها ضرورت دارد. با توجه به شرایط ارائه شده در عریضه، فیصله میشود که مثلاً این اسناد بطور مؤقت داده شود.

به نوبه خود، افرادی که تحت حفاظت فرعی هستند مستحق این شرایط نمی باشند و حق آنرا ندارند که اسناد شناسائی شخصی شان که به گارد سرحدی داده شده بود، را پس بگیرند.  برای گرفتن این چنین اسناد، شخص باید یک عریضه بدهد و تقاضای صدور اسناد کند (ارائه کدام دلیل ضروری نمی باشد) و کارمندان بخش امور پناهندگی اسناد را تهیه کرده آنرا صادر میکنند.  در عین حال، باید توجه داشته باشید که کشور لتونی اسناد سفر به شخصی که تحت حمایت فرعی است در صورتی صادر می کند که آن شخص هیچ اسناد سفر از کشور اصلی خود نداشته باشد و هیچ چنین امکانی هم وجود نداشته باشد.

این اطلاعات با اداره امور شهروندی و مهاجرت هماهنگ شده است.