به ویباست انجمن "سرپناه" خانه امن" در باره ادغام پناه جویان ، مهاجرین و اشخاص که به آنها وضعیت متبادل  در لتویا داده شده است خوش آمدید!

First Steps in Latvia First Steps in Latvia